top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

I.  Algemene voorwaarden 

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities  

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer  

Artikel   3 - Toepasbaarheid  

Artikel   4 - Het aanbod  

Artikel   5 - De overeenkomst  

Artikel   6 - Recht van beroep  

Artikel   7 - Kosten bij herroeping  

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht  

Artikel   9 - De prijs  

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Bijlage:      Modelformulier voor herroeping  

 

 

Artikel 1 - Definities

 

Deze voorwaarden betekenen:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 2. Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een Overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

 3. Dag: kalenderdag.

 4. Duurzame transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een assortiment van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd gespreid is.

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om tot hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 7. Modelformulier: het Europese modelformulier voor herroeping, dat de ondernemer als bijlage bij deze voorwaarden ter beschikking stelt en dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 11. Algemene Voorwaarden: de huidige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

  KK Singh, "De Manipuri Kitchen"

  Rijnweg 282,

  2681 SZ. Monster

  Tel.nr: +31 (0) 6 18 89 57 29

 

  E-mailadres: the.manipuri.kitchen@gmail.com

  KvK-nummer: 84039345

  BTW-identificatienummer: NL 0039 05 411 B03

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden voor de opdrachtnemer duidelijk zijn en zo spoedig mogelijk kosteloos aan de consument worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg op zodanige wijze aan de consument beschikbaar worden gesteld dat deze eenvoudig op te slaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis gegeven en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig voor hem. is.

 5. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van zoveel mogelijk het origineel.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

 7. Onzekerheden met betrekking tot de interpretatie of inhoud van een of meer van de voorwaarden van onze Algemene Voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd 'naar de geest' van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bestaat niet. Opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Productafbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer daartoe passende beveiligingsmaatregelen.

 4. De ondernemer kan - binnen wettelijke grenzen - nagaan of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

       a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

       b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan                  wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

       c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

       d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de                consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

       e. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst en, voorzover van toepassing, de kosten van                    aflevering of uitvoering van de dienst op afstand;

  6. In het geval van een versnelde transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

  7. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de                betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij het leveren van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakt.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht

 3. hij zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en verpakking aan opdrachtnemer retourneren, conform de door opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de verkoper te melden. De melding dient aan de consument te geschieden door middel van het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 5. Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet is teruggestuurd naar de verkoper, is de aankoop een feit.

 

Bij het verlenen van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of bij de bezorging verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 7 - Kosten bij herroeping

 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde hierbij is wel dat het product reeds retour is ontvangen door de web-winkelier of dat sluitend bewijs van volledige terugzending kan worden overlegd. Restitutie vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk toestemming geeft voor een ander betaalmiddel.

 3. In geval van schade aan het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als de opdrachtnemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

       a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de consument;

       b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

       c. die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;

       d. die snel kunnen bederven of verouderen.

       e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

       f. voor losse kranten en tijdschriften;

       g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

       h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

       a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een

          bepaalde periode;

       b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is

          verstreken;

       c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

Artikel 9 - De prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze volatiliteit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien opdrachtnemer dit bedongen heeft en:

       a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

       b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de                               prijsverhoging ingaat.

  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

  6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen          van druk- en typefouten. Bij druk- en typefouten is de ondernemer niet verplicht het product af te leveren op de onjuiste prijs.

 

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 

 1. De opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of bestaande op de datum van het sluiten van de overeenkomst. of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst met de ondernemer kan doen gelden.

 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Retournering van de producten dient in de originele verpakking en in nieuwstaat te zijn.

 4. De garantietermijn van de aannemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen met betrekking tot het gebruik of het gebruik van de producten.

 5. De garantie geldt niet als:

      a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren

          en/of bewerken;

      b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden

          behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

      c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal

          stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van serviceaanvragen.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

 4. Alle levertijden zijn indicatief. Aan een van de genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Bij bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze een vervangend artikel worden gemeld. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Beëindiging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste dan een maand.

 3. De consument kan gebruik maken van de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

      a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

      b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

      c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

 2. Afwijking van het bepaalde in het vorige lid, die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, mag stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde periode van maximaal drie maanden, indien de Verlengde Consumentenovereenkomst kan het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn termijn van maximaal drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Looptijd

 1. Als een overeenkomst langer dan een jaar duurt, mag de consument de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur.

 

 

Artikel 13 - Betaling

 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het verstrijken van de in artikel 6, lid 1, bedoelde bedenktijd. In geval van een overeenkomst tot dienstverlening vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. Zodra vooruitbetaling voorwaardelijk is, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling(en) of dienst(en), totdat de voorwaardelijke vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 4. Bij wanbetaling door de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; over de volgende € 2.500,= bedragen deze bedragen 10% en over de volgende € 5.000,= bedragen die 5%, met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van de genoemde percentages en bedragen.    

 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opdrachtnemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Bij klachten dient een consument eerst contact op te nemen met de ondernemer. Het is ook mogelijk om klachten te melden via het Europese ODR-platform ( http://ec.europa.eu/odr ).

 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, zal opdrachtnemer naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 

Artikel 15 - Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op duurzame gegevens vervoerder.

Modelformulier
voor herroeping

(dit formulier alleen uitprinten, invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

Aan:
The Manipuri Kitchen

Rijnweg 282
2681 SZ  Monster


the.manipuri.kitchen@gmail.com
+31 (0)6 18 89 57 29

 

Ik/Wij )* deel/delen)* u hierbij mede, dat ik/wij )* onze overeenkomst herroep/herroepen)* betreffende

de verkoop van de volgende goederen / de verrichting van de volgende dienst)*:

 

…………………………………………………….……………………………………………………..………….

…………………………………………………….……………………………………………………..………….

…………………………………………………….……………………………………………………..………….

…………………………………………………….……………………………………………………..………….

…………………………………………………….……………………………………………………..………….

Besteld op (DD-MM-YYYY):                                             Bestelnummer:

…………………………………………………….                …………………………………………………….                

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

…………………………………………………….                

Naam/Namen consument(en):

…………………………………………………….……………………………………………………..………….

Adres consument(en):

…………………………………………………….……………………………………………………..………….

…………………………………………………….……………………………………………………..………….

…………………………………………………….……………………………………………………..………….

…………………………………………………….……………………………………………………..………….

IBAN Rekeningnummer:

…………………………………………………….……………………………………………………..………….

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

…………………………………………………….……………………………………………………..………….

Datum (DD-MM-YYYY):

…………………………………………………….                

)*  Doorhalen wat niet van toepassing is.

Algemene Voorwaarden: Text

Algemene Voorwaarden

II.  Voorwaarden "The Manipuri Kitchen"

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Site en disclaimer

Artikel   2 - The Manipuri Kitchen account

Artikel   3 - Prijzen, aanbiedingen en acties

Artikel   4 - Betalen

Artikel   5 - Koppeling

Artikel   6 - Retouren

Artikel   7 - Privacy en veiligheid

Artikel   8 - Intellectueel eigendom

Artikel   9 - De prijs

 

 

Artikel 1 – Site en disclaimer

 

 1. De site en de diensten van The Manipuri Kitchen kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.

 2. We doen ons best om de site altijd up-to-date te houden, maar het kan soms gebeuren, dat kenmerken van producten (denk aan de verpakking, prijs, het uiterlijk en de ingrediënten) niet meer kloppen. In dat geval geldt de informatie, die op (de verpakking van) het product zelf staat, of de, die je in onze bestel- en betalingsbevestiging ziet staan.

 3. Aanmeldingen en/of fouten in ons aanbod zijn we niet gebonden.

 4. Mocht je een product niet meer willen hebben en het gaat niet om bederfelijke goederen, dan nemen we het binnen 14 dagen zonder problemen terug.

 

 

Artikel 2 – Het Manipuri Kitchen-account

 

 1. Bij het aanmaken van een account op de site van The Manipuri Kitchen ben je er zelf verantwoordelijk voor, dat de informatie, die je invoert, juist en volledig is en dat je die gegevens up-to-date houdt.

 2. Wij slaan je inloggegevens veilig op en zullen die nooit delen met anderen. Maar voor de rest ben je zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je inloggegevens. Ook ben je zelf aansprakelijk voor het gebruik van je account; dat ook, dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade, die je oploopt door onbevoegd gebruik van je account, naast die schade is ontstaan door aan ons te rekenen omstandigheden.

 

 

Artikel 3 – Prijzen, aanbiedingen en acties

 

 1. Voor onze producten betaal je altijd de prijs, die het artikel kost op het moment van bestellen. Die prijs vind je op de bestelbevestiging. Sommige producten kunnen variëren in gewicht en aantal. De hoeveelheid, die je geleverd krijgt kan dus een klein beetje afwijken van wat we op de site vermeld.

 2. De actieprijzen van aanbiedingen zijn geldige producten op het moment dat je de bestelling afrekent (nog) in de aanbieding zijn. Op=op-acties gelden zolang de voorraad.

 3. Alle kortingscodes, die je van ons krijgt, zijn voor éénmalig gebruik.

 

 

Artikel 4 – Betalen

 

  Bij The Manipuri Kitchen betaal je de boodschappen online, heel veilig en simpel en dat kan via diverse betaalmethoden.

 

 

Artikel 5 – Zorgvuldigheid

 

  We doen natuurlijk enorm ons best om binnen de afgesproken tijd te leveren, maar we kunnen dit helaas niet garanderen

  deren. Het komt gelukkig niet vaak voor, maar er kan altijd iets gebeuren bij de pakketvervoerders. Wij zijn daarom niet

  aansprakelijk voor late leveringen.

 

 

Artikel 6 – Retouren

 

 1. Heb je iets besteld, maar wil je het bij nader inzien toch niet hebben? Dan kun je het product in veel gevallen binnen 14 werkdagen na de bezorging aan ons retourneren. Meer informatie vind je in artikel 6 tot en met 10 in deel i van de Algemene Voorwaarden.

 2. Door de beperkte opbrengst kunnen we helaas niet alle terugnemen, zoals bijvoorbeeld vers producten (onder andere vlees, vis, producten, fruit, zuivel en kaas)

 3. Vaak is er een betere oplossing dan terugsturen, dus neem altijd eerste zelfs contact met ons op.

 

 

Artikel 7 – Privacy en veiligheid

 

 1. Bij The Manipuri Kitchen vinden we jouw privacy belangrijk en slaan we je gegevens veilig op. Op al onze diensten in dit privacybeleid van toepassing.

 2. Natuurlijk kunnen we ons best om de website schoon te houden, maar we kunnen dat niet voor 100% doen. Op The-Manipuri-Kitchen.nl staan links naar websites van derden en helaas hebben we geen invloed op de inhoud en het functioneren van die websites.

 

 

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

 

 1. Onze website en diensten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo's, teksten en beelden liggen bij The Manipuri Kitchen en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is slechts toegestaan om – delen van – onze website onbewerkt openbaar te maken en te verveelvoudigen met bronvermelding.

 2. Het is niet inhoud van de website geheel van toegestaan gemaakt te kopiëren en/of te hergebruiken en/of soft- of hardware tools te (laten) gebruiken die erop gericht zijn door , niet door The Manipuri Kitchen intrinsiek, te gebruiken.

 

Artikel 9 – Tot slot

 

 1. The Manipuri Kitchen-account tijdelijk van blijvend te verwijderen van de site van onze diensten. Als het gebruik van de regelgeving is het mogelijk om een lijst te plaatsen.

 2. Bestel je bij The Manipuri Kitchen namens een bedrijf? Dan gelden de algemene voorwaarden van The Manipuri Kitchen. De algemene voorwaarden van de koper wijzen wij uitdrukkelijk af.

 3. De informatie op de website wordt regelmatig aangepast. Heb een vraag, een klacht of ontdek je een foutje? Dan horen we het graag! Je kunt ons altijd mailen op service@the-manipuri-kitchen.nl o

Algemene Voorwaarden: Text
bottom of page